Vedtægter

1.

Foreningens navn er ”Løgstør Sportsfiskerforening”. Foreningens hjemsted er formandens.

2.

Foreningens formål er at fremme interessen for sportsfiskeri, samt at varetage medlemmernes interesser ved at være medvirkende til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for at udøve fersk- og saltvandsfiskeri, ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande, tilbyde medlemmerne sportsfiskerelevante kurser under aftenskolen samt afholde foredragsaftener etc.

3.

Enhver mand, kvinde, dreng eller pige, hvis medlemskab anbefales af  2 menige medlemmer af foreningen, kan optages som medlem.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.

4.

Medlemmer af Løgstør Sportsfiskerforening indtræder tillige som medlemmer af fiskeriforeningen ”Bjørnsholms Aa`s  Venner” under iagttagelse af sidstnævnte forenings vedtægter samt reglement gældende for fiskeriet i Bjørnsholm Aa.

5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun medlemmer bosiddende i den gamle Løgstør Kommune har stemmeret på generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med afgivelse af dagsorden.
Indvarsling af generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel enten gennem den lokale dagspresse eller ved særskilt, skriftlig meddelelse til hvert medlem.
Indvarslingen skal angive dagsordenen.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Beslutningen om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være foreningen i hænde senest den 10. December.

6.

Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 7 medlemmer. Herudover vælges 1 suppleant og 2 revisorer for 2 år ad gangen.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer der er bosiddende i Vesthimmerlands kommune.
På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer, samt den ene revisor, første gang ved lodtrækning.
Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig.
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom fra 1/5 af foreningens medlemmer.

7.

Til bestyrelsen i foreningen ”Bjørnsholm Aa`s Venner” udpeger bestyrelsen i Løgstør Sportsfiskerforening 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være formanden. Formanden, indgår således som forlods valgt medlem i ”Bjørnsholm Aa`s Venners” bestyrelse og, er derfor ikke på valg på sidstnævnte forenings generalforsamling. Årskontingentets størrelse bestemmes af bestyrelsen efter samme regler, som gælder for bestyrelsen jfr. pgf. 5
Kontingentet skal være indbetalt senest den 15. januar.
Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra den 15. december 1982 til den 31 december 1983.

8.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. januar.

9.

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen eller medvirke til at fastsætte betalingen for dagkort for ikke medlemmer af foreningen.

10.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, herunder til at fastsætte betalingen for dagkort.

11.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler ubeskåret anvendes til at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens fiskevand.