Lille Thorup

Miljøcenter Århus
Lyseng Allè 1
8270 Højbjerg

Indsigelse mod udvidelse af gaslageret i Ll. Thorup

Menneskeskabt  miljøforurening  af  Limfjorden på vej til blåstempling af  Miljøcenter Århus

I forbindelse med udvidelsen af gaslageret i Ll. Thorup syd for Aalestrup kan det statsejede selskab Energinet.dk med en miljøgodkendelse i hånden starte en miljøkatastrofe af gigantiske dimensioner ved udledning af 17 millioner tons salt og tungmetaller i Limfjorden over en periode på 25 år.

En VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus konkluderer, at den påtænkte udledning af salt og tungmetaller (bl.a. bly, kviksølv, nikkel, zink og barium) ikke skader Limfjorden nævneværdigt. Vi savner Miljøcentrets offentliggørelse og fremlæggelse af dokumentationer for sin påstand.

Siden gaslagerets forrige udledning i 1980`erne af store mængder salt- og tungmetaller i Limfjorden er der ikke os bekendt foretaget bundprøver og andre målinger i Louns Bredning til dokumentation af eventuelle blivende virkninger af tungmetaller i Limfjorden. Dertil kommer, at de aktuelle analyser for det nye udvidelsesprojekt er foretaget på grundlag af de 20 år gamle saltprøver, som udgør en væsentlig del af grundlaget for VVM-redegørelsen og forslaget til kommuneplanen om udvidelse af Energinet.dks gaslager i Ll. Thorup, er udtaget og leveret af ansøger selv. Det er yderst betænkeligt i så gigantisk miljøsag, at ansøger uden en uvildig professionel kontrol selv leverer det basismateriale, som indgår i grundlaget for såvel VVM-redegørelsen som forslaget til kommuneplanen. Henset til ansøgers selvkontrol og dermed manglende uvildighed i forbindelse med analyseringen af egne boreprøver fra 1980`erne forekommer det os ganske besynderligt, betænkeligt og tankevækkende, at Miljøcenter Århus kan lade ansøgers selvproducerede analyser indgå som et troværdigt basismateriale i VVM-redegørelsen.

I Vesthimmerlands kommune har man bl.a. ved det store genopretningsprojekt ”Vilsted Sø” – et projekt, som har kostet 100 mil.. kroner – gjort et stort tiltag til en vedvarende og langtidsholdbar forbedring af vandmiljøet i Limfjorden. Derfor virker det helt grotesk, at man ved udvidelsen af gaslageret i Ll. Thorup har planlagt at dumpe 17 millioner tons salt og tungmetaller i Limfjorden og dermed belaste vandmiljøet hermed over de næste 25 år.

Miljøcenter Århus har for øjeblikket miljøgodkendelsen i høring. Som lystfiskere bekymrer det os, at såvel Århus Miljøcenter som de berørte kommunale miljømyndigheder i Limfjordsområdet ikke i tilstrækkelig grad har stillet krav om en uvildig professionel dokumentation for, at Limfjorden, dens omgivelser og fiskeliv kan tåle påvirkningen af den kolossale udledning af 17 millioner af tons salt og tungmetaller over de næste 25 år, og at de nævnte myndigheder slet ikke i tilstrækkelig grad har fået dokumentation for, om der er forekomster af bl.a. bly, kviksølv, nikkel, zink og barium på bunden af Louns Bredning samt dokumentation af andre blivende virkninger for Limfjordens fiskeliv og bundfauna som følge af gaslagerets forrige udledning af salt og tungmetaller i 1980`erne.

Vi savner en uvildig tilbundsgående undersøgelse af og en retvisende dokumentation for hvilke miljømæssige konsekvenser, saltlagerets udledning af salt- og tungmetaller i 1980`erne allerede har

haft på stand- og vandrefisk, herunder påvirkninger af fiskenes og muslingernes yngel og gydepladser samt bundfaunaen i området, inden en ny planlagt miljøforurening af gigantiske dimensioner godkendes.

Løgstør, den 14. marts 2010

På vegne af Løgstør Sportsfiskerforening

Aage Grynderup

 

Brev fra Miljøcenter Århus

 

 

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Løgstør, den 11. maj 2010

Vedr. høring omkring udvidelsen af naturgaslageret i Lille Thorup

Som deltager i det offentlige høringsmøde den 3. maj 2010 i Viborg Musiksal på vegne af Løgstør Sportsfiskerforening skal vi herigennem fremkomme med vore kommentarer til høringen i forbindelse med udvidelsen af naturgaslageret i Ll. Thorup.

Vi deltog i mødet med det formål at få afklarende svar på nogle spørgsmål vedrørende projektet. Repræsentanterne fra Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ringkøbing og Miljøcenter Ålborg, Energistyrelsen m.fl. kunne/ønskede med al tydelighed ikke at give hverken os eller andre spørgsmålsstillere fra salen fyldestgørende svar på vore spørgsmål, med det resultat, at mange af de fremmødte fortsat har en stor mistillid og skepsis til projektet og personerne omkring dette, herunder især en manglende tillid til, at Energinet.dk kan og vil leve op til de af Miljøcentrets stillede udledningskrav til de løbende målinger og kontroller, som skal foretages før, under og efter projektets gennemførelse. Hertil kommer, at kontorchef Luise Rydahl adskillige gange benyttede sit standardsvar ”Det drejer sig ikke om. hvad der findes i undergrunden, men om, hvad der bliver ledt ud” til at affærdige velformulerede spørgsmål fra salen. Miljøcentrenes repræsentanter så sig heller ikke ”i stand til” at give de fremmødte fyldestgørende og retvisende svar på et spørgsmål – stillet fire gange af fire forskellige personer fra salen – om årsagen til at man havde fravalgt et tysk laboratorium frem for et dansk. Selvom begge laboratorier havde foretaget analyser fra samme boreprøve, viste den tyske analyse 15 gange så stort et indhold af kviksølv i forhold til den danske. Et ejendommeligt fravalg, som under ingen omstændigheder tjener til fjernelse af mistilliden og skepsissen til projektet.

I den forbindelse vil vi fra Løgstør Sportsfiskerforening herigennem stille forslag om, at der skal oprettes et kontrolråd bestående af personer fra udvalgte interessegrupper, som skal have en uindskrænket ret til at være til stede som observatører, når Energinet.dk foretager sine planlagte egenkontroller gældende for alle former for udledninger til Limfjorden, herunder tillige nuværende og fremtidige udledninger af overfladevand.

Kontrolrådet kunne f. eks. bestå af

  • en repræsentant med ansvar for vandmiljøområdet fra en af de berørte kommuner
  • en repræsentant fra muslingefiskerne i Limfjorden (evt. repræsenteret ved en person fra Skaldyrscentret)
  • en repræsentant fra fritidsfiskerne
  • en repræsentant fra lystfiskerne

Fællesnævneren for ovennævnte repræsentanter i rådet er, at de alle har et stort kendskab til Limfjorden og dagligt færdes ved eller på Limfjorden, og som kan gøre vigtige iagttagelser til gavn for alle parter i sagen og ikke mindst være med til at borteliminere mistilliden til Energinet.dk’s evne og vilje til fuld åbenhed omkring kontrolprøvernes virkelige indhold af diverse tungmetaller og sporstoffer. Heller ikke Miljøcenter Århus’s evner og vilje til at give fyldestgørende oplysninger om indholdet af uran i salthorsten synes at være overvældende. Det er besynderligt, at Miljøcenter Århus hverken i sin VVM-redegørelse eller på anden måde har fundet anledning til hverken at oplyse, analysere eller kommentere salthorstens indhold af uran. Ifølge de oplysninger, som har været os tilgængelig, vil Limfjorden over en 25-årig periode blive tilført mindst 800 kilo uran. Dette vil selvsagt medføre katastrofale og helt uoverskuelige konsekvenser for Limfjordens fauna og flora og ikke mindst for såvel den badende lokalbefolkning som de mange turister, der med rette ikke længere kan føle sig trygge i Limfjordens vand fyldt med kviksølv, uran og andre tungmetaller.

Limfjordens muslinge- og østersfiskere går en særdeles usikkerhed tid i møde. Lige så snart der er konstateret et for højt indhold af tungmetaller i skaldyrene, vil fiskeriet omgående blive stoppet med enorme økonomiske konsekvenser til følge. De mange milliarder, som fiskerne har investeret i fiskeflåden og muslingeindustrien i bygninger og maskiner vil blive værdiløse, og mange hundrede arbejdspladser vil gå tabt.

Limfjordsturismen (sommerhusudlejning, lystsejlere, vindsurfere, lystfiskere og mange flere), vil forsvinde. Ingen turister – hverken danske eller udenlandske – ønsker at færdes i eller omkring en fjord fyldt med de mest problematiske tungmetaller, såsom uran og kviksølv.

Miljøcenter Århus oplyser os om, at Energinet.dk har erstatningsansvaret i tilfælde af, at der skulle ske en overtrædelse af kravene omkring udledningerne, f.eks. ved et utilsigtet udslip af for store mængder tungmetaller. Vor fantasi rækker ikke til, at vi bare føler os en lille smule overbeviste om, at Energinet.dk nogen sinde vil være i stand til at kunne forsikre sig ”ud af vandforureningsproblemerne” ej heller, på forhånd at kunne stille en garanti af ”passende størrelse” til at afdække Energinet.dk’s erstatningsansvar.

Vor konklusion er den, at Danmark under ingen omstændigheder har råd til over de næste 25 år, at belaste Limfjorden med 17 millioner tons salt og faretruende tungmetaller, som kan forårsage enorme og uoprettelige skader på bl.a. Limfjordens fauna og flora.

Vi efterlyser en uvildig tilbundsgående undersøgelse af og en retvisende dokumentation for hvilke miljømæssige konsekvenser, saltlagerets udledning af salt- og tungmetaller i 1980`erne allerede har haft på stand- og vandrefisk, herunder påvirkninger af fiskenes og muslingernes yngel og gydepladser samt bundfaunaen i området, inden en ny planlagt miljøforurening af gigantiske dimensioner godkendes.

Med venlig hilsen

Formand for Løgstør Sportsfiskerforening
Aage Grynderup
Hvedemarken 44
9670 Løgstør
mail: lundgrynderup@stofanet.dk